F

Administració de finques

ADVOCATS & ASSESSORS PROSPERITAT SL, és una firma formada per professionals especialitzats en l’Administració de finques, Col·legiats al Col.l.egi D’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, que ofereix assessorament integral a comunitats de propietaris de Barcelona capital i província . Des que la seva fundació, ens hem basat en valors CONFIANÇA, PROXIMITAT I EXCEL·LÈNCIA en els nostres serveis. Creiem en l’esforç i la dedicació com a pas fonamental per aconseguir aquest objectiu.

Un servei personalitzat i transparent:

 • El tracte i l’atenció al client són molt importants per a nosaltres, els atendrem sense “cita prèvia”. Convoquem i vam assistir a la reunió anual de la Junta Ordinària de la Comunitat de Propietaris al vestíbul de la pròpia finca i en horari acordat.
 • Convocatòries i assistències a totes aquelles Juntes Extraordinàries necessàries per al correcte funcionament de la Comunitat. Totes les entrevistes necessàries amb el president o Propietari afectat que garanteixin un bon funcionament de la comunitat.
 • L’aplicació immediata de les decisions acordades per la Comunitat, control i seguiment de les incidències que puguin sorgir a l’edifici relacionades amb els industrials designats per la Comunitat, propostes de reducció de costos.
 • Total transparència en totes les àrees de gestió econòmica i comptabilitat: el compte corrent anirà sempre al nom de la Comunitat de Propietaris, sent sempre necessàries almenys dues firmes mancomunades, la del president i vicepresident.
 • Un estricte control de la morositat realitzat pel nostre personal especialitzat i advocats propis de l’empresa. També s’inclou un servei d’orientació jurídica individual per a cada un dels Propietaris. Redacció dels estatuts i normes de convivència comunitàries, si s’escau.
 • Els nostres honoraris inclouen tots els serveis anteriorment detallats.

Un preu de confiança

Un preu ajustat a la realitat existent de mercat i que garanteix el compliment de tots els serveis necessaris per a una correcta Administració de finques.

Ens agradaria poder comptar amb la seva confiança, amb aquesta finalitat li oferim, sense cap compromís, assistir a una de les seves reunions de veïns i donar-los una informació més detallada de tota la nostra forma de treballar i així poder contestar de forma directa a tots els seus comentaris i preguntes.

A continuació li detallem de forma més exhaustiva tots els nostres serveis:

Els nostres serveis:

Gestió econòmica, administrativa i comptable

 • Domiciliació de tota la correspondència a les nostres oficines per al seu control i arxiu.
 • Conciliació bancària: control de totes les despeses i ingressos de la comunitat de propietaris. Els llibres comptables es van efectuar en suport informàtic i es lliurarà a tots els propietaris còpia literal de l’resum anual de l’exercici comptable corresponent.
 • Gestions amb l’administració: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona ..
 • Emissió i posada al cobrament, a través del compte de la comunitat, dels rebuts comunitaris. Per a això serà necessari un accés ON LINE, per poder visualitzar els moviments bancaris a través d’internet. El compte corrent sempre està a nom de la Comunitat de Propietaris, amb signatura mancomunada per poder retirar diners (del President i Vicepresident). Amb aquesta forma de treballar es garanteix la total transparència de la nostra gestió i el 100% de seguretat per a tots els Propietaris.
 • Seguiment de la morositat, a través de l’enviament de comunicacions periòdiques per falta de pagament, a través de telèfon i mantenir al president constantment informat de l’estat econòmic de la comunitat.

Convocatòria i assistència a juntes

 • Anualment es realitzarà una reunió ordinària en la qual es presentaran els comptes anuals, nomenaments de càrrec i tots aquells punts de l’ordre del dia que proposi el president.
 • Estan incloses totes aquelles reunions extraordinàries necessàries per al correcte funcionament de la comunitat.
 • Redacció d’actes i la seva transcripció al llibre d’actes.
 • Remetre a tots els propietaris actes de la celebració de la reunió corresponent.

Tenidoria de llibres comunitaris

 • Tota la documentació important la comunitat, Llibre d’Actes, contractes de subministraments, escriptures de divisió horitzontal, Estatuts, Normes de Convivència .. seran custodiats per l’Administració. Estaran, en tot moment, a disposició del President de la comunitat.

Gestió d’obres, conservació i manteniment

 • Per dur a terme un correcte seguiment de la comunitat, cal una estreta col·laboració entre President, propietaris i administració i poder executar de manera immediata les decisions acordades per la comunitat en les Juntes i solucionar totes aquelles incidències que puguin esdevenir durant l’any.
 • Per a la realització de qualsevol obra, reparació i / o manteniment, és la comunitat de propietaris la designant quals seran els industrials per dur a terme el treball.

Qui contracta i decideix sempre és la Comunitat.

 • Sol·licitud i presentació dels pressupostos necessaris per a reparacions i manteniment comunitaris, a petició de la comunitat de propietaris presentarem alternatives de reducció de costos.
 • Supervisió, dels contractes de manteniment de la comunitat.
 • Obertura, control i defensa dels sinistres davant la companyia d’assegurances de la comunitat.
 • Gestió i col·laboració amb diferents professionals: arquitectes, enginyers ..

Assistència jurídica

 • La comunitat de propietaris es beneficiarà d’un suport jurídic, amb l’assistència d’advocats propis del despatx. Que assessoraran la comunitat en matèria de la Llei de Propietat Horitzontal (Llibre Cinquè del Codi Civil Català).
 • Tots els propietaris tenen inclòs un servei d’orientació jurídic propi, sent les visites totalment gratuïtes (exclòs el mateix procediment judicial).
 • Redacció d’Estatuts, d’acord al marc legal vigent, si escau.
 • Redacció i confecció de Normes de Convivència, si escau.

Honoraris professionals

 • Els nostres honoraris professionals estan calculats pensant en l’actual conjuntura econòmica, però alhora, garantint en tot moment el bon funcionament de la comunitat.

EXCLUSIONS I ESPECIFICACIONS

 • Queden exclosos els honoraris professionals de procuradors, notaris, registradors i altres professionals requerits.
 • Així mateix també queden exclosos les taxes, impostos, despeses de correus.
 • En el servei d’orientació jurídic gratuït, a comunitats i propietaris, queden incloses les visites, sent aquestes totalment gratuïtes. Quedant exclòs el procediment judicial.
 • L’administració de la finca no es responsabilitza dels descoberts que pugui patir el compte comunitària, ni tampoc es responsabilitzarà dels pagaments dels rebuts impagats per falta de saldos comunitaris. En qualsevol cas, informarà al President de tals incidències.

¿Quina és la documentació necessària per iniciar l’administració?

Documentació necessària per a l’inici de l’administració

Tota aquesta documentació serà tramitada en paral·lel amb l’Administració, amb l’objectiu de facilitar al President / a la seva tasca.

 • Pressupost signat i acceptat.
 • Llibre d’actes.
 • C.I.F.
 • Escriptures de divisió horitzontal, estatuts, normes de convivència … .. (en el cas de no disposar de la mateixa, l’administració sol·licitarà còpia de l’escriptura de divisió horitzontal en el registre).
 • Original o còpia d’una de les factures i / o contractes dels serveis que la comunitat tingui contractats: sent els més comuns: llum (especificar si hi ha un o dos comptadors), aigua, manteniment d’ascensors, manteniment de Extintors, detecció de CO2 , porters automàtics, antena TDT, neteja comunitària, desembussos, segur comunitari, manteniment de portes de pàrquing ..
 • Llistat de propietaris, NIF, telèfons de contacte, adreça (inclosos els propietaris que no visquin a l’edifici). En el cas dels propietaris que vulguin que se’ls carreguin les quotes comunitàries mitjançant domiciliació bancària, hauran d’aportar el compte corrent on descomptar, així com emplenar l’imprès d’autorització corresponent, en compliment de la normativa SEPA.
 • Llistat de rebuts pendents: propietaris amb quotes pendents, els seus períodes i quantitats.