F

Assessoria fiscal a empreses, autònoms i particulars.

ADVOCATS & ASSESSORS PROSPERITAT S.L és una firma especialitzada en assessoria fiscal i tributària a Barcelona que coneix al detall la situació tributària i fiscal actual. Oferim serveis d’assessorament a empreses i particulars per tal d’optimitzar la liquidació dels tributs i impostos, tant a nivell local com estatal.

Prestem servei d’assessoria fiscal pel que fa als impostos i tributacions a què tant persones físiques com jurídiques estan obligats. Vam realitzar un anàlisi global de la tributació que paga actualment, per identificar possibles millores, reduccions i optimitzacions.

Per a les empreses realitzem informes trimestrals de l’evolució de l’impost de societats, que ens permeten la presa de decisions durant l’exercici per buscar l’optimització en l’impost.

Coneixem a la perfecció el funcionament i la situació del sistema tributari i impositiu espanyol i català per a persones físiques i societats, el que ens capacita per desenvolupar la nostra tasca com a empresa d’assessoria i consultoria legal integral. L’assessorem en tots els aspectes fiscals que puguin afectar-: impostos sobre la Rendai el Patrimoni, IVA, Impost de Societats, Impost d’Activitats Econòmiques, etc.

També prestem serveis d’assessoria fiscal a emprenedors que vulguin informar-se dels tributs i impostos als quals estan obligats a l’hora de constituir una empresa, desgravacions, avantatges fiscals, etc. Tot orientat a reduir costos i despeses i complir amb la legislació i les obligacions fiscals corresponents en cada cas. També prestem servei de asesoría laboral per societats i treballadors.

Li oferim en assessorament fiscal:

  • Impost sobre la Renda i Patrimoni
  • Impost sobre el Valor Afegit “IVA”
  • Estimació objectiva “mòduls”
  • Estimació directa
  • Impost sobre Societats
  • Retencions, pagaments fraccionats i declaracions anuals
  • Relacions amb la Hisenda Pública
  • Recursos
  • Reclamacions economicoadministratius
  • Assessorament integral fiscal